POZYSKANIE DOFINANSOWANIA - ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ


Stały rozwój przedsiębiorstwa i poprawa jego pozycji na rynku to cel działania każdego przedsiębiorcy. Żeby to osiągnąć trzeba wykorzystywać nadarzające się szanse rynkowe, a gdy kapitał własny nie wystarcza, warto wesprzeć realizację własnych projektów przez środki zewnętrzne, np. przez pozyskanie dotacji ze środków UE, bądź wykorzystanie kredytu bankowego.

Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą pozyskać wsparcie dla realizacji własnych projektów inwestycyjnych ze środków z funduszy europejskich i krajowych. W zależności od zakresu i tematyki projektu inwestycyjnego możliwe jest uzyskanie finansowania w formie:
 • dotacji
 • preferencyjnej pożyczki (JEREMIE, JESSICA)
 • poręczenia
 • gwarancji de minimis
 • MSM Consulting swoją rolę widzi w:
 • wstępnej analizie projektu pod kątem oceny szans na uzyskanie dotacji, bądź innego wsparcia
 • dopasowaniu odpowiedniego programu do profilu działalności i rozwoju Państwa firmy
 • opracowaniu koncepcji projektu spełniającego wymagania konkursowe
 • opracowaniu biznes planu / studium wykonalności dla Państwa projektu
 • przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz kompletu niezbędnych dokumentów
 • opracowywaniu odpowiedzi na wezwania ze strony instytucji oceniającej projekt
 • przeprowadzeniu postępowania ofertowego
 • prowadzenia rozliczeń uzyskanego dofinansowania